KPSS MESLEKLERİ

KPSS MESLEKLERİ
kpss


HAZİNE UZMAN YARDIMCISI
Görev Tanımı: Türkiye'nin ekonomi politikalarının tespitine, hazine işlemleri, kamu finansmanı
ve borç yönetimine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Hazine Uzmanına yardımcı olmak.

Hazine Uzmanının Görevleri:

1) Türkiye'nin ekonomi politikalarının tespitine yönelik çalışmalara katılmak,
2) Ülkemizin ekonomik politikaları çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler,
uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan
borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına
ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik
hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım teşvik faaliyetlerinin
düzenlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,
3) Genel ekonomik politikaların uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin
esasların tespitine yönelik çalışmalara katılmak,
4) Kurumu tarafından verilecek benzeri hizmetleri yürütmek.

Görev Yeri: Ankara


HESAP UZMAN YARDIMCISI

Görev Tanımı: Hesap Uzmanları Kurulu, esas olarak ''vergi'' konusuyla uğraşır. Bir taraftan ülke çapında üst düzeyde vergi denetimini gerçekleştirirken diğer
taraftn, vergi politikalarının belirlenmesi çalışmalarına katılarak modern vergi sisteminin oluşumunda ve topluma benimsetilmesinde görev üstlenir.
Hesap uzman yardımcısı Hesap Uzmanlarına her türlü görev; inceleme, araştırma, etüd ve soruşturma işlerinde yardımcı olurlar.

Görev Yeri: Ankara, İstanbul, İzmir

HESAP UZMANININ BAŞLICA GÖREVLERİ

Hesap uzmanının başlıca görevleri şunlardır:

1) Hesap Uzmanları, işletmelerde vergi incelemeleri,
2) Vergi kanunları ile Vergi Usul Kanununun ve diğer kanunların yetki verdiği her türlü vergi tekniğiyle ve vergi suçlarıyla ilgili inceleme, kontrol ve işlemleri,
3) İlgili Makamlar tarafından yetkili kılınmak suretiyle soruşturmalar ve bilirkişi incelemeleri,
4) Kamu Teşebbüsleri ve Devletin ilgili bulunduğu diğer müessese ve teşekküllerde, derneklerde Maliye Bakanının gerekli göreceği vergi dışı incelemeleri,
5) Hesap Uzmanlarının, Hesap Uzman muavinlerinin mesleki alanda yetişme ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs ve seminerler vb. çalışmalar yaparlar.SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI
Görev Tanımı: Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmanın yapılmasında müfettişe yardımcı olurlar.

Görev Yeri: Ankara


SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCISI

Görev Tanımı: Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasında ve her türlü sermaye piyasası işlemlerinin izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesinde uzmana yardımcı olurlar.

Görev Yeri: Ankara, İstanbulMALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI
Görev Tanımı: Mali hizmetler uzmanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kamu kurumlarının stratejik planlarının hazırlanması, bütçe harcama ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinde görev almak üzere ihdas edilmiş bir kadrodur. Uzmanların çalışma şartları, kadrolarının bulunduğu kamu kurumunun hizmet özellikleri, büyüklüğü ve iş yoğunluğuna göre değişir. Kurumların strateji geliştirme yöneticiliklerine terfi edebilirler.

Görev Yeri: TaşraVERGİ DENETMEN YARDIMCISI
Görev Tanımı: Vergi Usul Kanununa göre yürütülen vergi incelemesi ve denetiminde vergi denetmenine yardımcı olurlar.

Vergi Denetmeninin Görevleri:

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi ve denetimi yapmak,
2) Yetkili merciler tarafından verilen teftiş ve soruşturma görevlerini ifa etmek,
3) Yetkili makamlarca kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca verilecek işleri yapmak.

Görev Yeri: TaşraMALİYE UZMAN YARDIMCISI
Görev Tanımı: Maliye uzmanına yürüttüğü görevlerde yardımcı olur.

Maliye Uzmanının Görevleri:


1) Maliye Bakanlığının görev ve çalışma konularıyla ilgili iç ve dış gelişmeleri takip etmek,
2) Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda, gerektiğinde ilgili kuruluşlar nezdinde olmak üzere, inceleme, araştırma, ve analiz yapmak,
3) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla Strateji Geliştirme Bakanlığına verilen görevlerden kendisine düşenleri yapmak,
4) Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapmak.

Görev Yeri: Merkez, Taşra


MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Görev Tanımı: Teftiş (denetim), tetkik (inceleme) ve tahkik (soruşturma) hizmetlerinin yerine getirilmesinde maliye müfettişine yardımcı olmak.

Maliye Müfettişinin Görevleri:

1) Vergi Usul Kanunu gereğince vergi incelemelerine bulunmak,
2) Bankalar Kanunu gereğince Yeminli Bankalar Murakıplarına verilmiş görevleri yerine getirmek,
3) Özel Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla kendilerine verilen sair görevleri yerine getirmek,
4) Dernekleri mali yönden teftiş etmek.

Görev Yeri: Merkez/turne

kpsskpss.blogspot.com 

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 

KPSS/KPSS UZMANI/KPSS DERSLERİ/ KPSS SORULARI/KPSS SINAVI Copyright © 2016-2017 | Duzenleme By kpss uzmanı sitesi.